Prodekan për qështje mësimore


Prof. Dr. Bujar Turjaka 
Profesor i rregullt

Biografia

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 243 747
E-mail: bujar.turjaka@uni-pr.edu