Dekani i Fakultetit

 
Prof.Asoc.Dr. Musa Selimi
Profesor i asocuar

Biografia

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 243 747
E-mail: [email protected]