Prodekane për çështje mësimore


20160531_1014591.jpg


Prof. Ass.Dr. Shqipe Bajçinca

Biografia

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 243 747
E-mail: shqipe.bajcinca@uni-pr.edu