Prodekan për çështje shkencore
http://fshs.uni-pr.edu/getattachment/465e56e1-9da7-4376-87d5-6b834a67d2d5/Hasim-Rushiti.jpg.aspx?chset=51ea77a9-9a18-4ece-9195-aeca9921fe0a
Prof.Dr. Hasim Rushiti
Biografia - CV

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 243 747
E-mail: [email protected]