Programet

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit ka  këto Programe  studimi:

Programi Edukim Fizik dhe Sport - Bachelor(2016-2019)

Programi Edukim Fizik dhe Sport - Master(2016-2019)