Edukimi Fizik dhe Sporti
   Bachelor
      Lëndet
      Orari i ligjeratave
      Syllabuset
         Viti I
         Viti II
         Viti III
         Viti IV
   Master

Viti IV - të

Lëndët obligative

1.Didaktikë e Edukimit Fizik
2.Kinezioterapi
3.Teoria e trajningut sportiv
4.Praktika shkollore
5.Përgatitje fizike e sportistëve
6.Matjet dhe testimet dhe evaluimi në sport


Lëndët zgjedhore

1.Preventiva e lëndimeve në sport
2.Analiza biomekanike
3.Marketingu dhe Menagmenti
4.Antidopingu në sport
5.Sporti dhe moshimi
6.Teza e diplomës

Sporti orientuar/specializimi
Sportet individuale


1.Atletikë
2.Gjimnastikë sportive
3.Not
4.Vallëzim
5.Sportet luftarake
6.Skijim
7.Gjimnastikë ritmike sportive

Lojrat sportive

1.Futboll
2.Basketboll
3.Vollejboll
4.Hendboll