Edukimi Fizik dhe Sporti
   Bachelor
      Lëndet
         Viti I
         Viti II
         Viti III
         Viti IV
      Orari i ligjeratave
      Syllabuset
   Master

Bachelor - Lëndet - Viti I

Viti I - rë
Nr.
Lëndet obligative
Orët
ECTS
Sem- I
Sem-II
Profesori
1
Anatomia funksionale
90
7
 
3+1
Prof.asc. Adem Nura
2
Kineziologjia
75
6
2+0
2+0
Prof.asc. Abdulla Elezi
3
Zhvillimi motorik
90
7
1+2
1+2
Prof.dr. Hasim Rushiti
4
Volejboll
75
6
1+2
1+1
Prof.asc. Musa Selimi
5
Hendboll
75
6
1+2
1+1
Prof.ass. Afrim Koca
6
Hyrje ne biomekanikë
60
6
2+1
2+0
Prof.asc. Aziz Dujaka
7
Historia e kulturës fizike
30
4
2+0
 
Prof.ass.Shqipe Bajqinca
8
30
5
 
2+0
Prof.ass.Shqipe Bajqinca
9
Shkrim akademik
30
4
2+0
 
Prof. Rifat Krasniqi
10
Gjuhë e huaj (Anglisht)
60
5
2+1
 
Msc. Arjanit Krasniqi
 
Total:
 
 
 
 
 
Nr.
Landët zgjedhore
Orët
ECTS
 
 
Profesori
1
Ping Pong
30
4
 
2+0
Prof.dr. Hasim Rushiti
2
Informatikë
30
4
 
2+0
Prof.ass. Vehbi Ramaj
3
Aspektet ligjore në sport
30
4
 
2+0
Dr.
 
Vërejtje: Studentët në vitin e parë kanë 10 (dhjetë) lëndë obligative dhe 1 (një) landë zgjedhore.
Gjithsejt në vitin e parë janë 11 (njëmbëdhjetë ) landë me gjithsejt 60 kredi.