Edukimi Fizik dhe Sporti
   Bachelor
      Lëndet
         Viti I
         Viti II
         Viti III
         Viti IV
      Orari i ligjeratave
      Syllabuset
   Master

Bachelor - Lëndet - Viti II

 

              Viti II - të
Nr.
Lëndët obligative
Orët
ECTS
Sem -I
Sem -II
Profesori
1
Hyrje në Fiziologjinë e Sportit
90
7
3+1
 
Prof.dr. Hysni Daka
2
Psikologjia e sportit
75
6
2+0
2+0
Prof.
3
Atletikë
90
7
1+2
1+2
Prof.dr. Naser Rashiti
4
Basketboll
75
6
1+2
1+1
Prof.asc. Hazir Salihu
5
Gjimnastikë sportive
90
7
1+2
1+2
Prof.dr.Mustafë Aliu
6
Skijim
60
5
1+4
 
Prof.dr.Bujar Turjaka
7
Vallëzim
75
6
1+2
1+1
Prof.dr. Sadik Krasniqi
8
Sociologji e sportit
60
5
 
2+0
Prof.ass. Rrustem Buzhala
 
Total:
 
 
 
 
 
 Nr.
Lëndët zgjedhore
Orët
ECTS
Sem -I
Sem -II
Profesori
1
Lojrat elementare
30
4
2+0
 
Mr.sc. Xhemajl Kikaj
2
Fitnes
30
4
2+0
 
Prof.asc. Ajvaz Berisha
3
Aerobi
30
4
 
2+0
Prof.dr. Sadik Krasniqi
4
Fairplay në sport
30
4
 
2+0
Prof.
5
Sporti dhe nutricioni
30
4
 
2+0
Prof.
6
Menagjimi i Objekteve Sportive
30
4
 
2+0
Mr.sc. Xhemajl Kikaj

 

Vërejtje: Studentët në vitin e dytë kanë 8 (tetë) lëndë obligative dhe 3 (tri)
lëndë zgjedhore.
Gjithsejt në vitin e dytë janë 11 (njëmbëdhjetë ) lëndë me gjithsejt 60 kredi.