Edukimi Fizik dhe Sporti
   Bachelor
      Lëndet
         Viti I
         Viti II
         Viti III
         Viti IV
      Orari i ligjeratave
      Syllabuset
   Master

Bacholer - Lëndet - Viti i III

             Viti III-të
Nr.
Lëndët obligative
Orët
ECTS
Sem -I
Sem -II
Profesori
1
Mjekësi sportive me higjienë
90
7
3+1
 
Msc. Adem Nura
2
Gjimnastikë ritmike sportive   ( femrat)
75
6
1+2
1+1
Prof.dr. Sadik Krasniqi
3
Futboll    ( meshkujt)
75
6
1+2
1+1
Prof.asc. Bylbyl Sokoli
4
Edukim fizik special
90
7
 
2+1
Prof.asc. Adem Nura
5
Rekreacion sportiv
75
6
 
2+1
Prof.dr. Bujar Turjaka
6
Not
75
6
1+2
1+2
Prof.dr. Mehdi Jashari
7
Sportet luftarake
75
6
1+2
1+1
Prof.asc. Ajvaz Berisha
8
Metodat kërkimore me statistikë
75
6
2+1
 
Prof.asc. Fehta Reqica
 
Total:
 
 
 
 
 
Nr.
Lëndët zgjedhore
Orët
ECTS
 
 
Profesori
1
Shëndet publik
30
4
2+0
 
Prof.dr. Harald Tschan
2
Akrobatikë
30
4
2+0
 
Prof.dr. Mustaf Aliu
3
Tenis
30
4
2+0
 
Dr.
4
Fushim malor dhe bregdetar
30
4
2+0
 
Prof.dr. Bujar Turjaka
5
Traumatologjia dhe ndihma e parë
30
4
 
2+0
Prof.asc. Adem Nura
6
Aktivitetet në ujë dhe sigurija në pishinë
30
4
 
2+0
Prof.dr. Mehdi Jashari
8
Bazat e planifikimit te mesimdhenies në shëndet dhe mirëqenie
30
4
 
2+0
Prof.dr.
 
 
Vërejtje: Studentët në vitin e tretë kanë 8 (tetë) lëndë obligative dhe 4 (katër) lëndë zgjedhore.
Gjithsejt në vitin e tretë janë 12 (dymbëdhjetë ) lëndë me gjithsejt 60 kredi.