Edukimi Fizik dhe Sporti
   Bachelor
      Lëndet
         Viti I
         Viti II
         Viti III
         Viti IV
      Orari i ligjeratave
      Syllabuset
   Master

Bacholer - Lëndet - Viti IV

                  Viti –IV-të
 Nr.
Lëndët obligative
Orë
ECTS
Sem -I
Sem -II
Profesori
1
Didaktikë e Edukimit Fizik
90
7
2+1
2+1
Prof.as.Shemsedin Vehapi
2
Kinezioterapi
45
4
 
 2+0
Prof.asc.Abdullah Elezi
3
Teoria e trajningut sportiv
60
5
2+1
 
Prof.asc. Musa selimi
4
Praktika shkollore
60
5
 
2 javë
Prof.as.Shemsedin Vehapi
5
Përgatitje fizike e sportistëve
60
5
2+1
 
Prof.dr. Hasim Rushiti
6
Filozofia dhe etika në sport
75
6
 
2+1
Prof.asc.Abdullah Elezi
7
Matjet dhe testimet në sport
45
4
 
2+1
Prof.asc. Aziz Dujaka
 
Total:
 
 
 
 
 
 Nr.
Lendet zgjedhore
Orë
ECTS
 
 
Profesori
1
Hyrje në planifikim, mësimdhënie dhe vlerësim në Edukimin Fizik
30
4
2+0
 
Prof.dr.
2
Preventiva e lëndimeve në sport
30
4
2+0
 
Prof.dr.
3
Analiza biomekanike
30
4
2+0
 
Prof.asc. Aziz Dujaka
4
Marketingu dhe Menagmenti
30
4
 
2+0
Prof.ass. Nysret Pllana
5
 Antidopingu në sport
30
4
 
2+0
Prof.asc. Bylbyl Sokoli
6
Sporti dhe moshimi
30
4
 
2+0
Prof.ass.Shqipe Bajqinca
7
Teza e diplomës
 
8
 
 
 
 
Sporti orientuar/specializimi
90
8
2+1
2+1
 
 
Sportet individuale
 
 
 
 
 
1
Atletikë
 
 
 
 
 
2
Gjimnastikë sportive
 
 
 
 
 
3
Not
 
 
 
 
 
4
Vallëzim
 
 
 
 
 
5
Sportet luftarake
 
 
 
 
 
6
Skijim
 
 
 
 
 
7
Gjimnastikë ritmike sportive
 
 
 
 
 
 
Lojrat sportive
 
 
 
 
 
1
Futboll
 
 
 
 
 
2
Basketboll
 
 
 
 
 
3
Vollejboll
 
 
 
 
 
4
Hendboll
 
 
 
 
 
 
 
 Vërejtje: Studentët në vitin e katërt kanë 8-tetë (7 lëndë obligative + 1 sporti i orientuar) dhe 2 (dy) lëndë zgjedhore.
Gjithsejt në vitin e katërt janë 10 (dhjetë) lëndë me 52 kredi si dhe Tema e diplomës 8 kredi. Gjithsejt 60 kredi.