Edukimi Fizik dhe Sporti
   Bachelor
   Master
      Lëndët
         Viti I
         Viti i II
      Orari i ligjeratave
      Syllabuset

Master - Lëndet - Viti I

 

Viti - I -rë (semestri – I-rë)
ECTS
Ngarkesa
Professor
1.Metodologjia e punes kerkimore shkencore ne EF
5
2+2
Dr. Sadik Krasniqi
2. Fiziologjia e avansuar e ushtrimeve
5
2+1
Dr. Hysni Daka
3. Testimi dhe përshkrimi i ushtrimeve Fizike 
5
2+1
Dr. Hasim Rushiti
4. Te mesuarit dhe zhvillimi motorik
5
2+1
Dr. Mustaf Aliu
5. Gjuhe angleze në shkencë
5
2+1
Dr. Qatip Arifi 
6. Rekreacioni dhe mireqenia
5
2+1
Dr. Bujar Turjaka
Viti – I -rë (semestri – II-të)
ECTS
Ngarkesa
 
1. Kursi i avansuar ne Biomekanike
5
2+1
Dr. Aziz Dujaka
2. Kursi i avansuar ne Teorinë e Trajningut
5
2+1
Dr. Musa Selimi
3. Seminar – Motivimi ne sport dhe Edukimin Fizik
5
2+1
Dr.
4. Mesimi i EF tek femijet (Para shkollor/fillor)
5
2+1
Dr. Shemsedin Vehapi
5. Praktika bazike shkollore  
6
2+1
Mr. Besnik Morina
6. Lendet zgjedhore
4
2+1
 
Lendet zgjedhore:
 
 
 
1. Mesimi dhe stervitja e lojrave me top
 
2+1
Bylbyl Sokoli, Hazir Salihu, Afrim Koci, Musa selimi
2. Mesimi dhe stervitja e sporteve individuale
 
2+1
Ajvaz Berisha, Mustafe Aliu, Naser Rashiti, Bujar Turjaka, Mehdi Jashari, Sadik Krasniqi.

 
Vërejtje: Viti i parë i studimeve Mater ka 12 (dymbëdhjetë) lëndë obligative dhe 1 (një) lëndë zgjedhore. Gjithsejtë viti I parë ka 60 kredi.