Edukimi Fizik dhe Sporti
   Bachelor
   Master
      Lëndët
         Viti I
         Viti i II
      Orari i ligjeratave
      Syllabuset

Master - Lëndet - Viti II

Viti i - II–të ( semestri i III-të)
ECTS
Ngarkesa
Professor
1. Seminar – Çështjet Sociale në Sport dhe Ed. Fizik
5
2+1
Dr. Rrustem Buzhala
2. Aktivitetit Fizik dhe Shëndeti
5
2+1
Dr. Harald Tschan
3. Edukimi Fizik për Shkollim e mesëm dhe të lartë
5
2+1
Dr. Shemsedin Vehapi
4. Seminar – Strategjit për Sport Inkluziv ( gjithpërfshirës) 
5
2+1
Dr. Adem Nura, Avdullah Elezi
5. Praktika shkollore
6
2+1
Mr. Besnik Morina
6. Lënda Zgjedhore
4
2+0
 
Lëndët zgjedhore:
 
 
 
1. Fëmijët dhe Sporti
4
2+0
Dr.
2. Sporti për persona të moshuar
4
2+0
Dr. Shqipe Bajqinca
3. Nutricioni në Sport
4
2+0
Dr.
4. Përgaditja Fizike për shëndet dhe mirëqenje
4
2+0
Dr.
Viti I II-të (semestri IV-të)
ECTS
 
 
1. Tema e Masterit
22
 
 
2. Mbikqyrja e temës (Konsulta me profesorin)
8
 
Vërejtje: Viti i dytë i studimeve Mater ka 6 (gjashtë) lëndë obligative dhe 1 (një) lëndë zgjedhore. Gjithsejtë viti i dytë ka 60 kredi.