Edukimi Fizik dhe Sporti
   Bachelor
   Master
      Lëndët
      Orari i ligjeratave
      Syllabuset

Master - Orari i ligjeratave

Orari për mbajtje e ligjeratave të vitit akademik 2013/2014  semestrin veror është si vijon: