Edukimi Fizik dhe Sporti
   Bachelor
   Master
      Lëndët
      Orari i ligjeratave
      Syllabuset
         Viti I
         Viti II

Syllabuset - Viti I

Viti I- rë

Lëndët obligative (Semestri I-rë)

1.Metodologjia e punes kerkimore shkencore ne EF
2.Fiziologjia e avansuar e ushtrimeve
3.Testimi dhe përshkrimi i ushtrimeve Fizike
4.Te mesuarit dhe zhvillimi motorik
5.Gjuhe angleze në shkencë
6.Rekreacioni dhe mireqenia

Lëndët obligative (Semestri II-të)

1.Kursi i avansuar ne Biomekanike
2.Kursi i avansuar ne Teorinë e Trajningut
3.Seminar – Motivimi ne sport dhe Edukimin Fizik
4.Mesimi i EF tek femijet (Para shkollor/fillor)
5.Praktika bazike shkollore
6.Lëndë zgjedhore

Lëndët zgjedhore

1.Mesimi dhe stervitja e lojrave me top
2.Mesimi dhe stervitja e sporteve individuale