Edukimi Fizik dhe Sporti
   Bachelor
   Master
      Lëndët
      Orari i ligjeratave
      Syllabuset
         Viti I
         Viti II

Syllabuset - Viti II

Viti II- të

Lëndët obligative (Semestri III-të)

1.Seminar – Çështjet Sociale në Sport dhe Ed. Fizik
2.Aktivitetit Fizik dhe Shëndeti
3.Edukimi Fizik për Shkollim e mesëm dhe të lartë
4.Seminar – Strategjit për Sport Inkluziv (gjithpërfshirës) 
5.Praktika shkollore
6.Lënda Zgjedhore


Lëndët zgjedhore

1.Fëmijët dhe Sporti
2.Sporti për persona të moshuar
3.Nutricioni në Sport
4.Përgaditja Fizike për shëndet dhe mirëqenje

Lëndët obligative (Semestri IV-të)

1.Tema e Masterit
2.Mbikqyrja e temës (Konsulta me profesorin)