Dr. Shqipe Bajçinca, Prof. asistent

Prodekane për qështje Shkëncore
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Biografia - CV

Punimi i doktoratës